Newsletter Art Club Yellow Pages Site Map Search Join Us Log In
 
Today community.gif About Power & Politics Culture & History Art & Entertainment Glam & Gossip LifeStyle Mind & Body
    Editorial Section
 
Feb 21, 2017

Iran-Dokht
Vote
How much exposure is too much?
Personal
Family
Society
Government
Results
  News Headlines News Headlines
   
  Interviews Interviews
   
  Events Events
 
 
  Community Corners
   
  Ask the Expert
   
  Job Market Test
  test...  
Painting
irandokht.com > Art & Entertainment > Painting
Related Topics 
Ask The Expert
Art Club
Networking
List of Articles
Artist: Shirin Neshat  
 
  گردش در فضای مهتابگرد   Comments 

www.irandokht.com
By: Davoud Shahidi
Print This
Email this Article
Feedback
Write For irandokht
به بهانه نمایشگاه کارهای مهتاب فیروزابادی در گالری اعتماد
در آخرین کارهایش، مهتاب را روی درخت ها دیدم که نقاش وار، می تابد. گفتم که او انگار می لغزد این سو و آنسوی درخت، خیره در پشت شاخسار درخت می تابد تا فرم درخت را در تشدید تاریک و روشن، درهیأت شالوده هر کالبد تشریح، عریان کند.
سپس او با درخت درآمیخت و کالبد شکافی شعر گونه اش رو به انتزاع برد و اینجاست که ریشه های گیاهی، تعلیق را تجربه می کنند و در هوس مکیدن آب و خاک و شاخه های روئیده، رهائی را در جستجوی وزیدن باد و آفتاب.
در آن کارها، اندیشۀ فیگوراتیو حضور داشت.هر چند درجهت عرضۀ مفاهیم رشد و نمو و گردش هموارۀ همو گلوبیل سبز. و آناتومی درخت می رفت تا در بطن انفجار خط خطی های سردرگم و رنگهای پریشان گرد و لکه های وحشی سبز برگ و خزه، نوعی تردید و شکّ ناشی از خود فراموشی را تجربه کند برای رسیدن به یک درک خالص و دید مجرد.
ولی او این بار، انگار خود را دیگر در ذات طبیعت رها کرده است و تو مفاهیم رشد و سبزینه را حس می کنی و اما این بار در بطن ضرباهنگ که موج می زند در یک فضای میعان که خودجوش و خود جنبش است ، همانسان بی واسطه و گستاخ چون زندگی در ابتدای دور آفریده های گیاهی که چیزها ، در بی شکلی است که شکل می گیرند.
این بار طبیعت با نوعی برخورد از نوع خیلی نزدیک، نگاه کرده می شود تا آنجا که نگاه با موضوع و نقش با بوم، در می آمیزد.
عرصه ، اعماق جنگل های سیاه و مطرود است ؛ بیشه های دور دست، روح سرگردان و جان جهان. تنهایی عمیق آب ها ، خیزاب ها، مانداب ها، مرداب ها، و گرداب ها و زمین به نهایت پوسیدگی و از ریخت افتادگی و از هم گسیختگی خیس خورده و از خیس اشباع شده است.
سنگ ها چون مربع های با تعادل و با اقتدار که اما چون هندسه ای نا تمام اند که ساخته می شوند و بریده می شوند و قرار می گیرند روی ریزش و میعان موِّاج رنگ و بافت و تونالیته و در آن ها و با آن ها تحلیل می روند.
قطعه چوب معلق می شود در تصوری از فرم مثلث اما چون هندسه ای تیز و اما رها و خب، خود تولد و زایش نیز پروسه ای اینگونه است. و حس نهان چیزها است که جای واقعیت چیزها را می گیرد.
و اما این آبستراکسیون درذهن نقاش اتفاق می افتد و سپس بر بوم سر ریز می شود. این نظر بازی و هم گفتگو، هم درگیری ذهن و موضوع، از دو جانب به هم می تازند و یکدیگر را می نوازند و بر هم همبودی می یابند تا هم افشا کنند و هم انشا کنند.
این رآلیته های به شدت ارگانیک و فرا ارگانیک، خون شتک زده زیر پوست طبیعت همواره ساکت و خفته و مبهوت و هم جوشش روح در نیروانای بودا وار و عرفان مطلق نهان در آن با شره کردن رنگ، بیان بصری شده است.
او با جریان در آوردن غلظت های متنوعی از رنگ و رفتار لحظه ای و حسّی و شهودی با آن، کوشیده است جریان سیال را که یادآور گسل بافت ها و آبریزش ها و سیلاب هاست را از نگاه پرنده و با نگاه شب پره بنمایاند.
و سپس این درهمی و آشوب ذهنی را با سطوحی ساده تر بپوشاند . این سطوح در ماهیت موج دار و بافت حرکت زمینه، یا تشدید می کند یا تأ کید می کند و یا مختل می سازد و خدشه ایجاد می کند.
کار او جدا از تجربۀ رنگ شکل ، اکتشاف و تسخیر مفاهیم روحی و درونی و بیان معانی آن ها در هیأت نمادین است. نوعی بیان هستی شناسی از طریق نمادگرایی که او را می برد به عرصه های عمیق درون گرا و سپهری چون سهراب و زنانه و غمگنانه ، چون فروغ !


" کار او اکتشاف وتسخیرمفاهیم روحی و درونی و بیان معانی آن ها در هیأت نمادین است

Read More Articles by Davoud Shahidi
Read More Articles on Painting
 
 
    Comments   Post Your Comment 

Make a Comment
 

 
      | Feedback | Join Us | Write For irandokt | Editorial Policy Contact | Press Room | About irandokt | 
Iran-Dokht

©2002 All rights reserved
Contact irandokht